About

TENGA : เป็นอุปกรณ์ทดแทนการมีเพศสัมพันธ์
ช่วยเพิ่มความสุขสำหรับท่านชายเป็นอุปกรณ์ทดแทนการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

กระป๋องแห่งความสุข!